Wszystko o pomówieniu w internecie

Wszystko o pomówieniu w internecie

Za pomówienie uznawane jest zachowanie, które miało na celu bezpodstawne oskarżenie drugiej osoby, grupy osób, osoby prawnej, instytucji lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Zachowanie to może przyjmować formę słowną, pisemną, gestu, czy rysunku lub znaku. Pomówienie może też zostać popełnione w sytuacji powtórzenia lub cytowania cudzych słów.

Zgodnie z artykułem 212 Kodeksu Karnego pomówienie ma miejsce w sytuacji pomówień o postępowaniu lub właściwościach. Co oznacza, oskarżenie o jakieś konkretne działanie lub zaniechanie, np. popełnienie przestępstwa. Natomiast właściwości, czyli pewną cechę np. alkoholizm. Głównym zamiarem jest poniżenie w opinii publicznej bądź narażenie na utratę dobrego imienia oraz zaufania na danym stanowisku lub w środowisku zawodowym.

Według art.212 KK. pomówienie przyjmuje dwie formy- podnoszenie lub rozgłaszanie zarzutu. Gdzie podnoszenie to oskarżanie pokrzywdzonego we własnym imieniu, a rozgłaszanie to stawianie zarzutów, usłyszanych od osób trzecich. Obydwie z tych form uznawane są za przestępstwo.

Co grozi za pomówienia?

W kodeksie karnym możemy znaleźć informację, że za popełnienie przestępstwa, jakim jest pomówienie, sprawca podlega grzywnie bądź karze ograniczenia wolności. Jeżeli jednak sprawca dokonał oczerniania za pomocą środków masowego komunikowania, takich jak prasa, radio, telewizja lub internet to grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Sąd może również orzec odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego lub jakiegoś szczytnego celu, wskazanego przez poszkodowanego. Osoba, która dopuściła się oczerniania, zostanie ukarana bez względu na to, czy jej zachowanie rzeczywiście doprowadziło do poniżenia osoby lub instytucji, czy tylko przypuszczalnie mogło to spowodować.

W przypadku, gdy dojdzie do pomówień funkcjonariusza publicznego, kara jest taka sama jak w momencie pomówień za pomocą środków masowego przekazu.

Gdy jednak ktoś dopuści się oczernienia konstytucyjnych organów państwa, czyli Prezydenta bądź Premiera, ciąży na nim ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2.  

Kara za pomówienia dla nieletnich

Karę za poniżanie w internecie może również ponieść nieletni. Z pozoru niewinnie udostępnione zdjęcie koleżanki, na facebooku, z dopisanym złośliwym, ośmieszającym komentarzem, zgodnie z prawem jest już uznawane za przestępstwo. W momencie, gdy małoletni ukończył 13 lat, sprawa trafia do Sądu Rodzinnego. Sąd może udzielić upomnienia, zobowiązać do określonego postępowania, zwłaszcza naprawienia wyrządzonych szkód.

Odpowiedzialność za czyny swojego dziecka mogą również ponieść rodzice, którzy mogą zostać zobowiązani, przez Sąd do poprawy warunków wychowawczych oraz do współpracy z pedagogiem lub psychologiem.

W ostateczności nieletni zostaje skierowany do zakładu poprawczego, ale tylko w momencie, gdy inne działania nie są w stanie zapewnić resocjalizacji dziecku.

Gdzie zgłosić pomówienia w internecie?

Wraz z rozwojem internetu i wzmożoną popularnością portali społecznościowych, dość już powszechne stały się pomówienia umieszczane w internecie. Doprowadziła do tego przede wszystkim łatwość dostępu do sieci oraz szybkość przekazywanych w niej informacji. Nalezy do tego dodać także złudne poczucie anonimowości, które sprawiło, że użytkownicy internetu czują się bezkarni. Taka sytuacja kolokwialnie w internecie nazywana jest “hejtem” (od ang. słowa hate-nienawidzić), a osoby, które taką nienawiść rozpowszechniają w sieci, nazwano hejterami. Według definicji są to osoby, które w ten sposób dają upust swoim emocjom, kierując bezpodstawne, szydercze i nienawistne komentarze, wypełnione nieprzychylnymi epitetami pod adres znanych lub nieznanym im osób.

Anonimowość jest jednak tylko pozorna, bo w sytuacji, gdy dojdzie do oczerniania, to poszkodowany może zwrócić się do administratora danego portalu lub forum i wystąpić z wnioskiem o ujawnienie adresu IP sprawcy. Na tym etapie możemy też zwrócić się z prośbą do administratora o usunięcie danego wpisu, czy też komentarza, argumentując, że zawiera on bezpodstawne oskarżenia na nasz temat. Jeśli jednak nasza prośba zostanie zignorowana lub odrzucona, będziemy musieli sami zgłosić sprawę do odpowiednich organów.

Jednak, aby móc zgłosić sprawę na policję, czy do prokuratury, będziemy potrzebować również innych danych autora pomówień, niż tylko adresu IP. I tu mogą narodzić się problemy, gdyż dane osobowe podlegają ochronie i nie mogą zostać ot tak udostępnione osobom trzecim.

W tym wypadku należy zgłosić się do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który zadecyduje czy udostępnienie danych jest niezbędne do przygotowania pozwu. Następnie skarga zostanie skierowana do sądu administracyjnego wojewódzkiego, a później Sądu Naczelnego. Proces więc ten może się znacznie przeciągnąć i zająć dużo czasu.

Postępowanie karne

Prokuratura i Policja w przypadku pomówień, czy innych tego typu “drobnych’’ przestępstw często odmawia wszczęcia postępowania. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezsilni. W tej sytuacji poszkodowany powinien sam rozpocząć postępowanie karne, wnosząc prywatny akt oskarżenia do sądu. Należy pamiętać, że zgłoszenie prywatnego aktu oskarżenia wiąże się z jego opłaceniem oraz popieraniem przed sądem.

W tej sytuacji najważniejszy dla poszkodowanego jest fakt, że nie istotnie od wymierzonej kary, Sąd, na podstawie wniosku pokrzywdzonego może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości. Może być to bardzo ważne, szczególnie w przypadku instytucji, czy firm, których wizerunek został podważonym, dzięki temu może będą w stanie odbudować swoje dobre imię. Nie mniej ważnym aspektem jest ewentualność wypłacenia odszkodowania, przez oskarżonego.

Postępowanie cywilne

W postępowaniu cywilnym, oskarżony nie jest narażony na karę grzywny, ani karę pozbawienia wolności. W momencie wystawienia pozwu cywilnego oskarżony może zostać zobowiązany do dopełnienia czynności związanych z usunięciem treści oraz do złożenia odpowiedniego oświadczenia, którego celem będzie odbudowanie naruszonego wizerunku pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może również domagać się wypłacenia odszkodowania za szkody moralne, związane z fałszywymi oskarżeniami.

Obrażanie na Facebooku

Niestety coraz częściej jeden z najpopularniejszych portali społecznościowym i komunikatorów, stał się miejscem obrażania i pomówień ludzi. Portal jest wykorzystywany do zakładania fikcyjnych kont i wykorzystywaniu na nich czyjegoś wizerunku i danych osobowych, a także do umieszczania ośmieszających zdjęć, filmików, czy treści słownych. W takiej sytuacji, twórcy strony utworzyli specjalną podstronę z informacjami o zgłaszaniu naruszeń. Znajdziemy tam odpowiedzi na pytania, co robić w sytuacji powstania fikcyjnych kont, na których ktoś się pod nas podszywa oraz jak zgłosić konkretne treści lub profile.

Naruszenie dóbr osobistych w internecie – orzecznictwo

Na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego z 2016 roku postanowiono, że:

  • jeżeli nie ma możliwości ustalenia, czy usunięcie części komentarza było działaniem administratora, czy skutkiem zawiadomień nie obciąża to poszkodowanego przez naruszenie dóbr osobistych, lecz administratora strony
  • na podstawie art.14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli na stronie publikuje się anonimowe komentarze do artykułu prasowe, wyłącza to administratora z odpowiedzialności, lecz tylko w sytuacji, gdy nie wiedział on o bezprawnym charakterze przechowywanych i udostępnianych danych
  • nawet usuwanie obraźliwych treści przez pracowników i stosowanie systemu filtracji słownictwa, nie przemawiają za brakiem bezprawności działań administratora, jeśli są nieskuteczne

Dzięki temu naruszanie dóbr osobistych w internecie, jest objęte taką samą ochroną jak każde inne naruszenie tych dóbr.

Kto najczęściej jest pomawiany w internecie?

Najbardziej narażone na pomówienia w internecie są przede wszystkim osoby publiczne, czyli politycy, lekarze, profesorowie. Jak i również osoby popularne i powszechnie znane z telewizji i internetu.

Narażone na pomówienia w internecie są też firmy i ich pracodawcy, atakowane przez nieuczciwą konkurencję, byłych pracowników, czy niezadowolonych klientów.

Pomówienia w sieci nie omijają niestety też osób fizycznych. Najczęściej ma to miejsce na portalach społecznościowych, poprzez zakładanie fałszywych kont i wykorzystywanie na nich zdjęć i danych osobowych.

Pomówienia w pracy

Niestety coraz częściej można spotkać się z fałszywymi oszczerstwami w miejscu pracy. Szczególnie delikatna i kontrowersyjna jest kwestia oczerniania pracownika przez pracodawcę. Aby móc rozróżnić czy skierowane do nas słowa były dopuszczalne, zgodnie z prawem do krytyki, czy jednak już wykraczają poza tą barierę, należy mieć na uwadze okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu.

W ten sposób uzyskamy pełny obraz sytuacji i  zamiaru autora negatywnej opinii. Gdy jednak oskarżenia kierowane w naszą stronę stają się notoryczne, wtedy należy być czujnym, bo może pomówienia przerodziły się w mobbing.

Zniewaga

Zgodnie z artykułem 216 Kodeksu Karnego, zachowanie, które ma na celu znieważenie osoby w jej obecności lub pod jej nieobecnością, ale publicznie lub z zamiarem, aby zniewaga dotarła do tej osoby, uznawane jest za przestępstwo. Za które podlega kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Zachowanie znieważające może przybierać postać przede wszystkim słowną albo pisemną, ale również gestu, znaku lub grafiki.

Jak się bronić przed pomówieniami w internecie?

Oczywiście nie wszystkie krytyczne, wypowiadane oraz umieszczane w internecie, słowa to od razu pomówienia.

W artykule 213 KK. zostały zawarte sytuacje, które mogą zwolnić nas z poniesienia odpowiedzialności karnej. Jest to zarzut, który został dokonany niepublicznie i jest prawdziwy. Gdy jednak pomówienie było uczynione publicznie, oskarżony może zostać zwolniony z odpowiedzialności karnej, gdy dowiedzie, prawdziwość wypowiedzi o postępowaniu osoby pełniącej funkcję publiczną lub kiedy zarzut obejmuje obronę społecznie uzasadnionego interesu.

A także na podstawie artykułu 12 ustawy o prawie prasowym, chroniący dziennikarzy, który mówi o zachowaniu należytej staranności i rzetelności przy zbieraniu informacji.

Guardem zapewnia swoim klientom, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom indywidualnym, stałą ochronę wizerunku w internecie. Monitorujemy na bieżąco internet na wszystkich płaszczyznach, dbając o to, aby treści zagrażające reputacji i wizerunkowi naszych klientów, zostały zneutralizowane lub całkowicie usunięte. Równocześnie nie pozwalamy na rozprzestrzenienie się negatywnych treści po sieci.

Up Next:

Wszystko o oczernianiu w internecie

Wszystko o oczernianiu w internecie