Wszystko o zniesławianiu w internecie

Wszystko o zniesławianiu w internecie

Co grozi za zniesławienie?

Zniesławienie definiowane jest jako przestępstwo, które polega na pomówieniu osoby, grupy osób lub instytucji o postępowanie lub przymioty, które w opinii publicznej mogą ją poniżyć lub doprowadzić do utraty zaufania koniecznego w celu stworzenia pozytywnego wizerunku ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub specyfikę działalności.

W sytuacji, kiedy przekroczona została granica dopuszczalnej krytyki i tym samym dochodzi do zniesławienia, osoba pokrzywdzona może skierować przeciwko autorowi pomówienia akt oskarżenia i ubiegać się o rekompensatę pieniężną, w zależności od wielkości niedozwolonego czynu i rozmiaru szkody, jaka została wyrządzona. Sprawca zniesławienia może także podlegać karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku. Istnieje możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, niezależnie od tego, czy zniesławienie odniosło zamierzony skutek, czyli nadszarpnęło wizerunek osoby zniesławianej i doprowadziło do poniesienia przez pokrzywdzonego jakichkolwiek strat materialnych. Wystarczającą przesłanką do podjęcia działań prawnych jest fakt, że dana wypowiedź, lub komentarz może potencjalnie wywołać negatywną reakcję, lub zaszkodzić osobie, lub instytucji, pod której adresem został skierowany.

Najczęstsze przypadki zniesławienia

Zniesławienie za pośrednictwem środków masowej komunikacji, takich jak radio, telewizja, prasa czy internet jest czynem karalnym. Media są miejscem, w których najczęściej dochodzi do ataków i pomówień. Z badań wynika, że odbiorcy najbardziej ufają informacjom znalezionym w sieci, lub zamieszczanym w pozostałych mediach masowego przekazu, przez co poprzez opublikowanie fałszywej informacji bardzo łatwo manipulować grupą odbiorców.

Do zniesławień najczęściej dochodzi w Internecie, a przyczyną takiej działalności jest zazwyczaj fakt pozostania anonimowym. Wpisy, opinie i komentarze zamieszczane w sieci są w większości trudne do zweryfikowania, czego skutkiem jest pojawianie się coraz większej ilości negatywnych treści i szerzenie się internetowej nienawiści. Autorami tego typu wpisów są zazwyczaj osoby świadomie działające na szkodę jednostki czy instytucji często pochodzą z tego samego środowiska, lub branży. Celem takiego działania jest negatywne wpłynięcie na wizerunek pomówionego podmiotu i manipulowanie grupą odbiorców. Efektem jest zmniejszenie zainteresowania osobą, lub instytucją, a tym samym utrata profitów wynikających z prowadzonej działalności. W sytuacji, gdy dochodzi do zniesławienia pewnego przedsiębiorstwa, lub osoby świadczącej konkretne usługi, może to przynieść ogromne szkody nie tylko wizerunkowe, ale też finansowe.

Co o zniesławieniu  mówi paragraf i kodeks karny?

Zgodnie z kodeksem karnym zniesławienie jest przestępstwem i podlega karze, której wielkość zależy od rodzaju pomówienia oraz tego, z jakimi skutkami musiała zmierzyć się osoba pokrzywdzona. Artykułu 212 i 213 Kodeksu karnego definiują dokładnie jakie zachowania podlegają pod zniesławienie i określają następstwa oraz karę, jaka grozi  za pomówienie.

Artykuł 212 Kodeksu karnego określa zniesławienie jako postępowanie lub właściwości, które w opinii publicznej mogą poniżyć lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Każdy, kto pomawia drugą osobę, grupę, instytucję lub osobę prawną o właściwości lub postępowanie, które może upokorzyć ją w opinii publicznej lub też narazić na zniszczenie wizerunku i osłabienie zaufania niezbędnego do rodzaju wykonywanej pracy lub obejmowanego stanowiska podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zniesławienia poprzez środki masowej komunikacji, również podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Sąd może również orzec konieczność wpłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego oraz na wybrany przez niego cel społeczny.

Artykuł  213 Kodeksu karnego ustala natomiast w jakich sytuacjach oskarżenie o zniesławienie jest bezpodstawne: nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy, nie popełnia się również przestępstwa ten, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut: dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. W przypadku, kiedy zarzut zniesławienia dotyczy sfery życia rodzinnego lub prywatnego, dowód potwierdzający jego zasadność może być sprawdzony wyłącznie w sytuacji, gdy pomówienie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego lub może być zagrożeniem i demoralizacją dla osoby nieletniej.

Gdzie zgłosić zniesławienie w internecie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego ściganie przestępstwa określonego jako zniesławienie odbywa się z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że w celu wejścia na drogę prawną konieczne jest zgłoszenie popełnienia przestępstwa przez osobę prywatną.

Chcąc zgłosić zniesławienie należy złożyć zawiadomienie na policję lub do sądu rejonowego. Przestępstwa, które są związane z publikowaniem nieprawdziwych treści i komentarzy dotyczących konkretnych osób, grup lub instytucji w zależności od wagi publikowanych treści podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia na okres do jednego roku. Każdy czyn zniesławienia jest karalny, a osoba odpowiedzialna na wniosek pokrzywdzonego może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem.

W sytuacji, kiedy do zniesławienia dochodzi w Internecie i tożsamość sprawcy jest nieznana, ważnym krokiem jest próba ustalenia adresu IP czyli danych osobowych użytkownika komputera, z którego opublikowana została niewłaściwa treść. Jest to ogromne ułatwienie w procesie namierzenia sprawcy i ustalenia jest tożsamości, dzięki czemu możliwe będzie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Z prośbą o ujawnienie adresu IP można zgłosić się do administratora strony lub portalu, na którym pojawiła się niewłaściwa opinia lub wpis. W przypadku naruszenia dobra osobistego na wniosek osoby pokrzywdzonej, której dobre imię zostało zbrukane, administrator ma obowiązek wyjawić numer IP sprawcy. Jest to element niezbędny w przypadku chęci wytoczenia powództwa cywilnego lub założenia sprawy karnej (por. art. 23 ust 1 pkt 5 oraz art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych). W przypadku, kiedy poniesione zostały szkody wizerunkowe lub materialne, a także przez naruszenie mienia instytucji lub podmiotu prywatnego, poszkodowany może wnieść powództwo do sądu powszechnego lub złożyć zawiadomienie na posterunku policji.

Niestety w wielu przypadkach proces postępowania jest dość skomplikowany i długi i łączy się z wieloma nieprzyjemnościami dla osoby publikującej niewłaściwe treści, począwszy od przesłuchań na policji, przez możliwość tymczasowego aresztu, aż po wpis do Krajowego Rejestru Karnego.

Kogo najczęściej zniesławia się w internecie? / firmy, pracodawcę, na podstawie researchu

Zniesławić można nie tylko osobę fizyczną, ale także grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Badania pokazują, że najczęstszymi ofiarami zniesławienia są osoby publiczne, celebryci i politycy, a dalej pomawiane są osoby niepubliczne, przedsiębiorcy i należące do nich firmy.

Zniesławianie osób publicznych to zjawisko dość powszechne i w niektórych przypadkach uzasadnione. Często publiczne wypowiedzi lub działania wywołują różne emocje, zarówno życzliwe, jak i negatywne. W przypadku, gdy niesłusznie zniesławiana jest konkretna instytucja lub firma sytuacja wygląda nieco inaczej, bo wówczas autorem tego typu treści jest zazwyczaj nieuczciwa konkurencja lub niezadowoleni pracownicy i klienci, którzy przy okazji publikowania negatywnych opinii ujawniają poufne informacje. Celem takiego zachowania  jest zniszczenie dotychczas budowanego wizerunku i wykreowanie nowego, fałszywego obrazu danej firmy lub instytucji. Może to bardzo niekorzystnie wpłynąć na ogólne wyobrażenie o pomawianym podmiocie i przyczynić się do utraty wiarygodności, a co za tym idzie spadku zainteresowania i w efekcie poważnych problemów finansowych.

Najpopularniejszymi lokalizacjami zagrożeń i miejscami, w których pojawiają się negatywne treści, są wyniki wyszukiwań google, a także serwisy społecznościowe, na których istnieje możliwość dodawania opinii, ocen i komentarzy. Sporą pokusą są również wszelkiego rodzaju serwisy i portale branżowe, fora i blogi oraz grupy dyskusyjne, ale też porównywarki cenowe i różnego rodzaju opiniotwórcze serwery, za których można pośrednictwem negatywnie wpłynąć na wizerunek danego przedsiębiorstwa lub proponowanej usługi.

Jaka jest kara za zniesławienie w internecie?

Wysokość i rodzaj kary za internetowe zniesławienie zależy od rodzaju i stopnia przewinienia. Zgodnie z kodeksem karnym publikując obraźliwe i niewłaściwe treści oraz komentarze ich autor naraża się na odpowiedzialność karną; karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub jej pozbawienie na okres do jednego roku.

Ofiary internetowego zniesławienia w ramach zadośćuczynienia mogą domagać się, aby sprawca usunął negatywne treści oraz złożył oświadczenie, w którym w stosowny i należyty sposób przeprosi pokrzywdzonego. Możliwą konsekwencją jest także żądanie zadośćuczynienia pieniężnego i uiszczenie odpowiedniej wpłaty na wybrany przez poszkodowanego cel społeczny. W przypadku, kiedy ofiara zniesławienia poniosła szkody majątkowe związane z utratą źródła utrzymania, utratą klientów, a więc spadku dochodów itp. pokrzywdzony może domagać się wypłaty należytego odszkodowania.

Jak bronić się przed zniesławieniem w internecie?

Trudno mieć całkowitą kontrolę nad tym, jakie informacje pojawiają się na nasz temat w sieci, a te negatywne często są dużym zagrożeniem dla starannie budowanego wizerunku.  Można jednak w pewien sposób nadzorować treści, które pojawiają się w sieci, monitorować je i nimi zarządzać.

Przedsiębiorcom i podmiotom, które zostały zniesławione lub których działalność szczególnie narażona jest na internetową krytykę, oferowane są specjalne usługi mające na celu ochronę reputacji w wyszukiwarkach, a także usuwanie lub neutralizowanie istniejących już negatywnych treści. Taka usługa skierowana jest dla osób, które padły ofiarą zniesławienia i chcą odbudować swój wizerunek. Procedura polega na wyeliminowaniu lub zastąpieniu pejoratywnych słów kluczowych i fraz oraz na nasyceniu wyników wyszukiwań wpisami o charakterze pozytywnym. W działaniach mających na celu usunięcie lub zneutralizowanie negatywnych treści bardzo ważna jest naturalność, a także kompetentne podejście do tematu. Dość powszechnym zjawiskiem jest działanie na własną rękę, co często doprowadza do zupełnie odwrotnych skutków i zamiast pomóc firmie czy podmiotowi w poprawie jego wizerunku, jeszcze bardziej mu szkodzi, dlatego tak ważne jest rozwiązanie problemu z pomocą profesjonalistów. Firmy, których działanie polega na ochronie reputacji w internecie, działają w pełni legalnie i zgodnie z prawem, w związku z czym bez obaw można zdecydować się na skorzystanie z takich usług.

Up Next:

Wszystko o pomówieniu w internecie

Wszystko o pomówieniu w internecie