Prawa autorskie w internecie

Dla wielu osób internet jest obecnie głównym źródłem wiedzy, rozrywki i informacji o świecie. Taka różnorodność sprawia, że w sieci codziennie pojawią się tysiące plików, jednak nie wszystkie pochodzą z legalnego źródła. Duża część z nich to przykłady łamania praw autorskich. Jak uchronić swoją własność intelektualną przez nielegalnym rozprowadzaniem?

Żeby omówić, w jaki sposób zwalczać działania pirackie, najpierw należy wyjaśnić, czym są prawa autorskie w internecie. Jak głosi definicja, prawo autorskie, to ogół praw przysługujący autorowi utworu. Związane są one głównie z uprawnieniami twórcy do decydowania o sposobie użytkowania dzieła oraz czerpaniem korzyści finansowych z utworu. Szczegółowe regulacje zostały zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskimi i prawach pokrewnych.

Internet kojarzy się ze swobodą w wielu aspektach również, jeśli chodzi o kopiowanie cudzych treści. Jednak ustawa o prawie autorskim jasno określa, co jest jego przedmiotem. Okazuje się, że ochronie podlega każdy utwór bez względu na formę oraz miejsce publikacji. Co ważne, ustawą o prawie autorskim objęte są również utwory niedokończone. Każdy autor jest chroniony poprzez te regulacje bezwarunkowo, nawet jeżeli nigdy nie poczynił w tym kierunku żadnych działań.

Korzystanie z cudzych utworów w internecie

Każde dzieło, nawet to zamieszczone w sieci jest chronione przez prawo. Czy to oznacza, że korzystanie z cudzych utworów w internecie jest przestępstwem?

W przypadku kiedy sam autor upowszechni utwór w sieci, każdy ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dzieła bez konieczności uzyskania zgody twórcy. Jednak musi to pozostać w ramach użytku własnego, co oznacza, że pobranie utworu z internetu do celów osobistych jest dozwolone. Niestety, kiedy dojdzie do dalszego udostępnienia treści osobom trzecim mamy do czynienia z łamaniem praw autorskich.

Naruszenie praw autorskich w internecie

Dostępność różnego rodzaju twórczości w sieci sprzyja nadużyciom, które zachodzą poprzez powielanie dostępnych plików, a także czerpanie z nich korzyści finansowych.

Łamanie praw autorskich często odbywa się nieświadomie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kopiowanie fragmentów treści i umieszczanie ich w innych serwisach, przypisując im tym samym swoje autorstwo, jest przestępstwem. Ta sama sytuacja ma miejsce, kiedy plik pobrany z internetu zaczyna być powielany i rozpowszechniany za pomocą sieci lub na nośnikach pamięci. Nielegalne jest również czerpanie korzyści finansowych z pobranych utworów.

Konsekwencje nieprzestrzegania praw autorskich

Kary za łamanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zostały określone w rozdziale 14 art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i kształtują się następująco:

  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej, albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kary za nieprzestrzeganie prawa własności przemysłowej

Ochrona utworów twórczych obejmuje również te związane z nauką i techniką, której zasady określone zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej.

Naruszenie prawa w internecie może obejmować również łamanie zasad własności przemysłowej, która obejmuje wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia graficzne oraz topografię układów scalonych. Jak wskazuje ustawa, osoba której prawa własności zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła prawo zadośćuczynienia na zasadach określonych w ustawie.

Szybkie tempo rozwoju internetu sprawia, że coraz bardziej nasila się zjawisko łamania praw autorskich. Firma Guardem przeszukuje internet w celu znalezienia źródeł nielegalnego udostępniania własności intelektualnej klienta. Po zlokalizowaniu kradzionej treści przeprowadzanych jest szereg działań, prowadzących do usunięcia niepożądanych utworów z sieci oraz wszelkich odnośników do nielegalnych plików. Ponadto, wyszukujemy przypadki naruszeń praw autorskich, w formie publikacji zawierających fragmenty chronionej własności intelektualnej. Guardem oferuje szeroki zakres działań antypirackich i ochrony praw autorskich.