Łamanie praw autorskich

Pojęcie praw autorskich dotyczy ogółu praw, które przysługują autorowi, dystrybutorowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu do własności intelektualnej (utworu) i upoważniają go do decydowania o jego eksploatacji oraz do czerpania z niego korzyści finansowych.

Aby dane dzieło mogło zostać objęte ochroną praw autorskich musi zostać w jakikolwiek sposób uzewnętrznione, nie ma jednak konieczności utrwalania go na przedmiotach fizycznych. W takiej sytuacji ochrona praw autorskich obejmuje osobę upoważnioną niezależnie od tego, czy spełnia ona formalności i czy notarialnie zostało potwierdzone, że zastrzega sobie do danej własności prawa. W 1994 roku w Polsce przyjęta została ustawa, która reguluje kwestię praw autorskich i praw pokrewnych oraz określa ogólne przepisy i konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Łamanie praw autorskich w Polsce i na świecie

Najczęstszym sposobem naruszania lub łamania praw autorskich jest bezprawne zamieszczanie i udostępnianie w internecie nielegalnych materiałów i utworów. Choć samo ściąganie takiego nielegalnego pliku nie oznacza jeszcze złamania prawa, to udostępnianie zakazanych treści już nim jest i podlega karze.

Większość popularnych serwisów, których funkcjonowanie polega na bezprawnym udostępnianiu do pobrania materiałów i plików, w momencie pobrania przez użytkownika danych treści automatycznie je rozpowszechnia, nie informując i ostrzegając o tym.  Oznacza to, że przez ściągnięcie z takiego serwisu lub strony mimowolnie łamie się prawa autorskie i można z tego tytułu zostać pociągniętym do odpowiedzialności. W świetle prawa nie ma znaczenia, czy osoba udostępniająca nielegalne treści wiedziała o tym, że łamie prawo.

Kary za nieprzestrzeganie prawa własności przemysłowej

Nieprzestrzeganie praw własności przemysłowej jest niezgodne z prawem, a więc osoba naruszająca lub łamiąca prawa autorskie według ustawy może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

W świetle prawa za naruszanie własności przemysłowej przewidywane są dwa rodzaje odpowiedzialności prawnej, cywilna oraz karna. Zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej, podmiot, którego prawa zostały naruszone lub złamane może domagać się usunięcia nielegalnie udostępnionego utworu, a także wynagrodzenia w wysokości dwu lub trzykrotności kwoty należnej za udzielenie zgody do korzystania z danej własności. Innym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność karna, zgodnie z którą osobie udostępniającej nielegalne treści i utwory grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 2 lat. Osoby, które czerpią korzyści majątkowe z udostępnianych materiałów podlegają karze nawet do 5 lat pozbawienia wolności.